بخش فلزات سنگین و عناصر کمیاب با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته  جذب اتمی شعله، سیستم کوره، سیستم LED، هیدرید، آمالگام و مرکوری آنالایزر بیش ار 25 نوع از فلرات سنگین و عناصر کمیاب را شناسایی و با دقت بسبار بالا PPM ، PPB و PPT در مواد اولیه و فرآورده های غذایی و آرایشی بهداشتی به شرح زیر ارائه می نماید.

آزمونهای فلزات سنگین، یونها و عناصر کمیاب

لیتیم

سدیم

کلسیم

جیوه

کروم

مس

کادمیوم

سرب

 

پتاسیم

منیزیم

باریم

نیکل

روی

سلنیوم

ارسنیک

 

کبالت

منگنز

قلع

نقره

آهن

آلومینیم

مولیبدن

 

آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

بخش تخصصی سم شناسی اندازه گیری آفلاتوکسین و انواع مایکوتوکسینها، شناسایی و تعیین مقدار سموم ارگانوفسفره و ارگانوکلره را با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته گاز کروماتوگرافی GC، GC/MS، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC  بیش ار 200  نوع سم مختلف را با دقت بسیار بالا و حد اندازه گیری 10-30 ppbLOQ=در مواد اولیه و فرآورده های غذایی و آرایشی بهداشتی به شرح زیر ارائه می نماید.

 

فلزات

 

مایکوتوکسینها

داکسی نیوالنون

زیرالنون

اکراتوکسین  A

آفلاتوکسین M1

آفلاتوکسین G2

آفلاتوکسین G1

آفلاتوکسین   B2

آفلاتوکسین B1

آفلاتوکسین Total

سموم ارگانوفسفره و ارگانوکلره و غیره

Endrin

beta-BHC

Tolylfluanid

Triallate

lambda-Cyhalothrin

DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl)

Endrin aldehyde

delta-BHC

Trifluralin

Atrazine

Cypermethrin

N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide

Endrin ketone

Chloroneb

Acetochlor

Bupirimate

Deltamethrin

2,6-Dichlorobenzonitrile (Dichlobenil)

Fenson

2,4'-DDD

Alachlor

Captafol

Fenvalerate

4,4'-Dichlorobenzophenone

Heptachlor

4,4'-DDD

Allidochlor

Captan

Flucythrinate

Chlorpyrifos Chlorpyrifos methyl

Isodrin

2,4'-DDE

Cycloate

Chlorfenapyr

tau-Fluvalinate

2,3,5,6-Tetrachloroaniline

Mirex

4,4'-DDE

Dimethachlor

Cyprodinil

cis-Permethrin

Tetrachloronitrobenzene (Tecnazene)

cis-Nonachlor

2,4'-DDT

Diphenamid

Etofenprox

trans-Permethrin

Heptachlor epoxide (Isomer B)

trans-Nonachlor

4,4'-DDT

Fenpropathrin

Etridiazole

Resmethrin

Pentachloroanisole

Tetradifon

Dieldrin

Fluquinconazole

Fenarimol

Tefluthrin

Pentachlorobenzene

Benfluralin

Fluchloralin

Flutolanil

Fipronil

Tetramethrin

Pentachlorothioanisole

Biphenyl

Isopropalin

Linuron

Fludioxonil

Transfluthrin

4,4'-Methoxychlor olefin

Chlorothalonil

Nitralin

Metazachlor

Fluridone (Sonar)

Acequinocyl

Pentachlorobenzonitrile

Dichlofluanid

Nitrofen

Methoxychlor

Flusilazole

Bromopropylate

Pentachloronitrobenzene (Quintozene)

Dichloran

Oxyfluorfen

Metolachlor

Flutriafol

Chlorobenzilate

Diallate (cis & trans)

Azinphos ethyl

Prodiamine

Triadimefon

Folpet

Chlorpropham

THPI (Tetrahydrophthalimide)

Azinphos methyl

Profluralin

Triadimenol

Fonofos

Chlozolinate

Clomazone (Command)

Diazinon

Norflurazon

Triflumizole

Iprodione

Diclofop-methyl

Carfentrazone ethyl

EPN

Oxadiazon

Vinclozolin

Myclobutanil

Pendimethalin

Phenothrin (cis & trans)

Fenitrothion

Pebulate

Acrinathrin

Paclobutrazol

Pentachloroaniline

Parathion (Ethyl parathion)

Isazophos

Pretilachlor

Anthraquinone

Penconazole

Methyl parathion

Bromfenvinfos-methyl

Phosalone

Prochloraz

Bifenthrin

Procymidone

Mevinphos

Bromfenvinphos

Phosmet

Propachlor

Bioallethrin

Propargite

Tetrachlorvinfos

gamma-BHC (Lindane)

Pyraclofos

Propanil

Cyfluthrin

Pyrimethanil

Tolclofos-methyl

Hexachlorobenzene

Pyrazophos

Lenacil

Chlorthiophos

Pyriproxyfen

Disulfoton

3,4-Dichloroaniline

Pyridaphenthion

MGK-264

Coumaphos

Tebuconazole

Trifloxystrobin

Tricyclazole (Beam)

Quinalphos

Phorate

Edifenphos

Terbacil

Bitertanole

Chlorfenson (Ovex)

Fluazifop-p-butyl

Triazophos

Prothiofos

Terbuthylazine

Thiometon

Flamprop-m-isopropyl

Metalaxyl

Aldrin

Metribuzin

Fenamiphos

Iprobenfos

Carbophenothion

2-Phenylphenol

alpha-BHC

Hexaconazole

Fenthion

Piperonyl butoxide

Pirimiphos methyl

Buprofezin

Propyzamide

Butachlor

Iodofenphos

Hexazinone (Velpar)

Fenchlorphos (Ronnel)

Endosulfan I

Pyridaben

Imazalil

Leptophos

Phosphamidon

Chlorfenvinphos

Diphenylamine

Carbaryl

Spirodiclofen

Malathion

Ethylan (Perthane)

Krexsoxim-methyl

Ethalfluralin

Pretilachlor

Endosulfan

Methacrifos

Endosulfan ether

2,4'-Methoxychlor

Chlorbenside

Amitraz

Endosulfan II

Profenofos

Endosulfan sulfate

 

cis-Chlordane

Dichlorvos

Tebufenpyrad

Terbufos

Bromophos ethyl

 

trans-Chlordane

Ethion

Propyconazole

Sulfotepp

Bromophos methyl

 

Dialifos

Pirimicarb

Chlorthion

Sulprofos

Pirimiphos ethyl

 

 

 

 

 

آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

بخش تخصصی اندازه گیری ویتامینها، افرودنیها، رنگها،  اسانسها و پروفایل اسیدهای چرب  با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته  کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC،گاز کروماتوگرافی GC، GC/MS، بیش ار 50  نوع از انواع ویتامینها، افزودنیها، رنگها و اسانسها را با دقت بسبار بالا PPM ، PPB و PPT در مواد اولیه و فرآورده های غذایی و آرایشی بهداشتی به شرح زیر ارائه می نماید.

 

ویتامینها

 

ویتامینهای محلول در آب و چربی

کولین کلراید

ویتامینD2, 3

ویتامینC

ویتامین B5

ویتامین B1

ویتامین  H

ویتامین  E

ویتامین B12

ویتامین B6

ویتامین B2

 

ویتامین K1, 3

ویتامین  A

ویتامین B9

ویتامین B3

افزودنیها ، رنگها، آنزیمها و آنتی بیوتیکها

فیتاز

گلوکرونولاکتون

آنتی اکسیدانها

اینوزیتول

هیستامین

آنتی بیوتیک توتال

فنوکسی اتانول

رنگهای طبیعی

آسپارتام

کافئین

تتراسیکلین

متیل پارابن

رنگهای مصنوعی

اسيدهای آمينه

سوربات پتاسیم

اکسی تتراسیکلین

پروپیل پارابن

رنگهای خوراکی

کارنیتین

بنزوآت  سدیم

کلرامفنیکل

آکريل آميد

داکسی والنون

ملامین

آسه سولفام

 

ليپاز

فسفولیپار

پکتینار

اسانسهای خوراکی

 

آمیلار

پروتئاز

تریپسیناز

نوکلئاز

آزمونهای پروفایل اسیدهای چرب

C3:0Propanoic acid

C20:0Eicosanoic acid

کاپرولئیک اسید

C4:0Butanoic acid

C21:0Heneicosanoic acid

لورولئیک اسید

C5:0Pentanoic acid

C22:0Docosanoic acid

ستولئیک اسید

C6:0Hexanoic acid

C23:0Tricosanoic acid

پالمولئیک اسید

C7:0Heptanoic acid

C24:0Tetracosanoic acid

اولئیک اسید

C8:0Octanoic acid

C25:0Pentacosanoic acid

الائیدیک اسید

C9:0Nonanoic acid

C26:0Hexacosanoic acid

واکسینیک اسید

C10:0Decanoic acid

C27:0Heptacosanoic acid

اروئیک اسید

C11:0Undecanoic acid

C28:0Octacosanoic acid

 

C12:0Dodecanoic acid

C29:0Nonacosanoic acid

 

C13:0Tridecanoic acid

C30:0Triacontanoic acid

 

C14:0Tetradecanoic acid

C31:0Henatriacontanoic acid

 

C15:0Pentadecanoic acid

C32:0Dotriacontanoic acid

 

C16:0Hexadecanoic acid

C33:0Tritriacontanoic acid

 

C17:0Heptadecanoic acid

C34:0Tetratriacontanoic acid

 

C18:0Octadecanoic acid

C35:0Pentatriacontanoic acid

 

C19:0Nonadecanoic acid

C36:0Hexatriacontanoic acid

 

 

 

 • کارخانه:

  تهران، پارک فناوري پرديس، خيابان نوآوري نهم ، پلاک 96
  تلفن : 4-76250681-21-98+
  نمابر :76250680-21-98+

 • دفتر مرکزی

  تهران، خيابان آزادي، خيابان اسکندري شمالي، پلاک 30 طبقه 3
  کد پستی: 149933941
  تلفن:   66949644 21 98+ (6 خط)
  نمابر: 66949643 21 98+

   

 • آزمایشگاه ویرومد شعبه گیلان

  رشت، خیابان شهدا، جنب کلینیک تامین اجتماعی، پلاک 1023
   کد پستی: 4176915168
  تلفن: 0131- 8853410